Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Οι Φορολογιστικές Λύσεις Ε.Π.Ε (εφεξής η «Εταιρία») με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, προστατεύουν την ιδιωτικότητά σας και χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τις εγγυήσεις νομιμότητας και διαφάνειας.

Για τη διευκόλυνσή σας στην ανάγνωση της παρούσας, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Επίσης με τον όρο «επεξεργασία» αναφερόμαστε στη συλλογή, καταχώρηση, χρήση, προσαρμογή ή μεταβολή, προστασία, μεταβίβαση, αποθήκευση και διαγραφή/καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επί αυτών.

Για τους σκοπούς αυτής της ενημέρωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά , το όνομα, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κλπ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς πληροφορίες όπως το εταιρικό email ή το Α.Φ.Μ μιας εταιρίας δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του GDPR.

Η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Των φυσικών προσώπων που είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της Εταιρίας
 • Των φυσικών προσώπων που είναι εργαζόμενοι ή προμηθευτές ή συνδέονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με πελάτη της εταιρίας είτε ο τελευταίος είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Σωματείο, Ίδρυμα)

Και μέσω της παρούσης επιθυμεί να παράσχει:

 • Περίληψη των σκοπών για τους οποίους συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) της ΕΕ (GDPR)
 • Πληροφορίες σχετικά με το ποιοί, πέραν της Εταιρίας, και για ποιους σκοπούς γίνονται αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί
 • Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, φορητότητα των δεδομένων σας.

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και προέλευσή τους

1.1 Προέλευση δεδομένων

Ως Εταιρία παροχής λογιστικών-φορολογικών υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα συλλέγουμε ή να τα λαμβάνουμε από τις παρακάτω πηγές:

 • Εσάς, ως (υφιστάμενους ή δυνητικούς) πελάτες μας και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σας
 • Δημόσια προσβάσιμες πηγές (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικαστήρια, εκάστοτε Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Αρχές Φορολογικής Διοίκησης)
 • Εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα www.accountsaints.gr)

1.2 Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε προκειμένου να ξεκινήσει ή να διατηρηθεί η σχέση σας με την Εταιρία ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Διευθύνσεις (κατοικίας / εργασίας)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
 • ΑΜΚΑ
 • Ημερομηνία και τόπο γέννησης
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Επάγγελμα
 • Πληροφορίες που αφορούν ή/και επαληθεύουν την οικονομική και φορολογική σας κατάσταση (υποχρεώσεις έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, των Τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων, φορολογική κατοικία)
 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψος και φύση συναλλαγών, πηγή και ύψος εισοδήματος, είδος και ύψος περιουσιακών στοιχείων)
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές:
  • Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
  • IKA-ΕΤΑΜ
  • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
  • Γενικό Εμπορικό Μητρώο
  • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
  • ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ)
  • Website Εταιρίας www.accountsaints.gr
 • Υπογραφή-Σφραγίδα

2. Γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όπως αναφέρθηκε ήδη, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχουν ελεύθερα οι ίδιοι οι πελάτες μας ή συλλέγουμε για λογαριασμό τους από δημόσια προσβάσιμες πηγές, δυνάμει των υπογεγραμμένων συμβάσεων ή προφορικών εντολών τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών λογιστικών-φοροτεχνικών και συναφών υπηρεσιών.

Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πέραν αυτής που είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή των συμπεφωνημένων υπηρεσιών και την προστασία των εννόμων συμφερόντων των πελατών της.

3. Ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Για τη συνεπή εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας στο πλαίσιο παροχής λογιστικών-φορολογικών και άλλων συναφών υπηρεσιών, ενδέχεται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και προς διευκόλυνση σας, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους φορείς, όπως:

 • Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές. Ενδεικτικά: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατά τόπους Τελωνεία και Δ.Ο.Υ, Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου κλπ.
 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές
 • Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
 • Υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες)
 • Γενικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Εξωτερικούς νομικούς συμβούλους
 • Χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς συμβούλους
 • Ορκωτούς Ελεγκτές

4. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τους πελάτες μας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Μετά τη λήξη της συνεργασίας με τους πελάτες, η Εταιρία οφείλει να καταστρέψει οριστικά και αποτελεσματικά τα αρχεία/ έγγραφα (ηλεκτρονικά και έγχαρτα), όπου τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα (π.χ. ανακύκλωση, καταστροφέας εγγράφων,).

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, η Εταιρία τηρεί ενημερωμένα τα συστήματα, τις πολιτικές και διαδικασίες της.

6. Τα δικαιώματα που απολαμβάνετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, καθώς και να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).

Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε κάθε αίτημά σας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες ενημερώνοντάς σας σχετικά.

Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Φορολογιστικές Λύσεις ΕΠΕ
Φιλοποίμενος 4, 262 21, Πάτρα
Τηλ.: 2610 621280 Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.accountsaints.gr