Πολιτική Ποιότητας

Ενημέρωση Πελατών της Εταιρίας για την Πολιτική Ποιότητας

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ έχει ως σκοπό να παρέχει οικονομικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες με σκοπό να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών της.

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και να βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης προς αυτούς
  • Να βελτιώνει την απόδοσή της συνεχώς και να αυξάνει την παραγωγικότητα της

Για να πετύχει τους στόχους της η ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ:

  • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προκειμένου όλες οι διεργασίες που επιδρούν στην ποιότητα να είναι ελεγχόμενες
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό της
  • Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό υποστήριξής της
  • Συνεργάζεται με αξιόπιστους προμηθευτές συστημάτων μηχανοργάνωσης
  • Ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών της και φροντίζει ανάλογα να μεταφέρει την πληροφόρηση στους πελάτες της και στις υπηρεσίες της

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών.