ΑΜΚΕ: Ορισμός, Φορολογία & Ίδρυση (2024)

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, οι επιχειρήσεις διαμορφώνονται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη φύση και τους στόχους τους.

Μία σημαντική μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ).

Αυτό το είδος επιχειρήσεων δημιουργείται με σκοπό την προώθηση επιχειρηματικών σκοπών που συνδέονται με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κέρδος.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, θα ερευνήσουμε τον ορισμό της ΑΜΚΕ, τις φορολογικές πτυχές που τη χαρακτηρίζουν, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσής της βήμα-βήμα. Επιπλέον, θα μιλήσουμε για τις βασικές της διαφορές  με την ΚΟΙΝΣΕΠ.

Πάμε αρχικά να δώσουμε τον ορισμό της ΑΜΚΕ.

Τι Είναι η ΑΜΚΕ;

Η ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) είναι μια νομική μορφή επιχείρησης που λειτουργεί χωρίς σκοπό κέρδους.

Ο ορισμός της ποικίλλει ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, αλλά γενικά χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει ως κύριο σκοπό την απόκτηση κέρδους για τους μετόχους της.

Οι ΑΜΚΕ συνήθως δραστηριοποιούνται σε:

 • Κοινωνικούς
 • Πολιτιστικούς
 • Περιβαλλοντικούς 

Ή άλλους μη κερδοσκοπικούς τομείς.

Τα έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιούνται συνήθως για την υποστήριξη και την προώθηση των στόχων τους, αντί για την απόκτηση κέρδους.

Σε πολλές χώρες, οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία ΑΜΚΕ καθορίζονται από τη νομοθεσία και πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως μη κερδοσκοπικές οντότητες.

Ο διαχειριστής μιας ΑΜΚΕ ευθύνεται με προσωπική ευθύνη για τις οφειλές ή τις υποχρεώσεις της, και μάλιστα απεριόριστα.

Επιπλέον, στις κερδοσκοπικές εταιρείες, τα μερίσματα αποτελούν έναν τρόπο κατανομής του κέρδους στους μετόχους.

Ωστόσο, στις ΑΜΚΕ, η οργανωτική φύση τους και ο σκοπός τους να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας ή άλλους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς τις καθιστούν ανεξάρτητες από την έννοια των μερισμάτων.

Συνήθως, οι ΑΜΚΕ δεν διανέμουν μερίσματα στα μέλη τους, καθώς τα κέρδη τους προορίζονται για την υποστήριξη και εκπλήρωση των μη κερδοσκοπικών τους στόχων.

Συνεπώς, τα μέλη της δεν αναμένουν ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μερίσματα από τα κέρδη της εταιρείας, καθώς ο σκοπός της είναι η προαγωγή του κοινωνικού ή άλλου μη κερδοσκοπικού σκοπού της.

Τι Ισχύει με τη Φορολογία των ΑΜΚΕ

Η φορολογία των ΑΜΚΕ εξαρτάται από τη νομοθεσία και τις φορολογικές ρυθμίσεις της κάθε χώρας. 

Ωστόσο, συνήθως οι ΑΜΚΕ έχουν ιδιαίτερες φορολογικές πρόνοιες λόγω του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα. Ορισμένες κοινές γενικές αρχές που συναντώνται συχνά σε πολλές χώρες είναι οι εξής:

 • Μη φορολόγηση Κερδών: Συνήθως, τα κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της ΑΜΚΕ μπορεί να είναι αφορολόγητα ή να υπόκεινται σε ειδικούς φορολογικούς κανόνες.
 • Φορολογικά ελαφρυντικά: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ΑΜΚΕ μπορεί να απολαμβάνουν φορολογικά κίνητρα ή ελαφρυντικά, όπως χαμηλότερους φορολογικές συντελεστές.
 • Απαλλαγή από Φόρους πωλήσεων: Οι αγορές και πωλήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα της ΑΜΚΕ ενδέχεται να είναι ελεύθερες από τον ΦΠΑ ή άλλους αντίστοιχους φόρους.

Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι μια ΑΜΚΕ μπορεί σαφώς να κάνει εμπορικές πράξεις που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οι οποίες αν έχουν θετικό πρόσημο δύναται να φορολογηθούν κανονικά.

Μια τέτοια εταιρεία δηλαδή κάνει τόσο κερδοσκοπικές, όσο και μη-κερδοσκοπικές ενέργειες.

Ας δούμε τώρα συνοπτικά πώς μπορεί να ιδρυθεί μια τέτοια εταιρεία.

Πώς Ιδρύεται μια ΑΜΚΕ Βήμα-Βήμα

Ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία ιδρύεται μια ΑΜΚΕ, υπάρχουν ορισμένα κοινά βήματα που όλοι ακολουθούν, καθώς πρέπει να υπάρχει ένα κοινό γενικό πλαίσιο.

Η διαδικασία ίδρυσης ΑΜΚΕ αποτελείται από 5 βήματα:

 1. Σχεδιασμός σκοπού των δραστηριοτήτων
 2. Σύνταξη καταστατικού και λογιστική οργάνωση
 3. Συγκρότηση μελών
 4. Καταχώρηση στο Εμπορικό Μητρώο ή άλλη πηγή
 5. Έναρξη δραστηριοτήτων

Τέλος, πάμε να δούμε βασικές διαφορές μεταξύ των ΑΜΚΕ και των ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΑΜΚΕ ή ΚΟΙΝΣΕΠ; Οι Βασικες Διαφορές

Οι ΑΜΚΕ και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) είναι δύο διαφορετικοί νομικοί τύποι επιχειρήσεων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ τους. 

Εδώ είναι μερικές από τις βασικότερες:

 • Δομή και Διαχείριση

ΑΜΚΕ: Διαχειρίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μέλη.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: Διαχειρίζεται από Γενική Συνέλευση και Εκτελεστικό Συμβούλιο, με τα μέλη να είναι συνεταίροι.

 • Στόχοι

ΑΜΚΕ: Σκοπός είναι συνήθως η προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων μη κερδοσκοπικών στόχων.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.:Στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στην κοινωνική ένταξη μέσω της απασχόλησης.

 • Επιχειρηματική Δραστηριότητα

ΑΜΚΕ: Μπορεί να επιδιώκει εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες, αλλά τα κέρδη πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ: Προωθεί την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες.

 • Συνεταίροι

ΑΜΚΕ: Μπορεί να έχει μέλη, αλλά αυτά δεν συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: Οι συνεταίροι μπορούν να μοιραστούν τα κέρδη, ανάλογα με τη συμμετοχή τους.

 • Δημιουργία Κεφαλαίου

ΑΜΚΕ: Μπορεί να απαιτεί ιδρυτικό κεφάλαιο από τα μέλη.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: Συνήθως απαιτεί περιορισμένο ιδρυτικό κεφάλαιο.

Με Λίγα Λόγια

Στον κόσμο των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, η επιλογή μεταξύ των ΑΜΚΕ και των ΚΟΙΝΣΕΠ εξαρτάται από τους στόχους που έχετε.

Η ΑΜΚΕ είναι κατάλληλη για εκείνους που επιδιώκουν την υποστήριξη κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών σκοπών.

Ενώ η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προσφέρει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Όποια και να επιλέξετε, η αφοσίωσή σας για την επίτευξη θετικής κοινωνικής αλλαγής είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη μη κερδοσκοπική πορεία.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις ΑΜΚΕ ή να ιδρύσετε μια, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Related Posts