Εργατικό Ατύχημα: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργοδότη (2024)

Κατά την εργασία μπορούν να συμβούν αναπάντεχα γεγονότα. Ένα γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο αλλά δύναται να συμβεί είναι και το εργατικό ατύχημα.

Στην περίπτωση λοιπόν που συμβεί ένα εργατικό ατύχημα οι εργοδότες είναι καλό να γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στον εργαζόμενό τους αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Για αυτό και τον σημερινό οδηγό θα δούμε:

 • Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη
 • Ποιες οι κυρώσεις που επιβάλλονται
 • Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Τι Ορίζεται ως Εργατικό Ατύχημα

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται εκείνο το ατύχημα που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία ή ακόμα και θάνατο του εργαζομένου.

Το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε κάποιο βίαιο γεγονός, δηλαδή σε έκτακτη και ξαφνική επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν σχετίζεται με την οργανική κατάσταση του εργαζόμενου.

Συνεπώς, σε περίπτωση που υφίσταται μια προϋπάρχουσα ασθένεια η οποία εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.

Στον αντίποδα, αν η ασθένεια προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από δυσμενείς και ασυνήθιστες συνθήκες τότε χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με το νόμο, αν γίνει ανάθεση βαρείας εργασίας σε μη αποθεραπευθέντα εργαζόμενο όπως επίσης και το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου το οποίο προκλήθηκε από δυσμενείς συνθήκες και όρους εργασίας, θεωρούνται επίσης εργατικά ατυχήματα. 

Η νομοθεσία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα καλύπτει 3 περιπτώσεις ατυχημάτων:

Κατά την εκτέλεση της εργασίας: Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται εργατικά ατυχήματα, όπως τραυματισμός του εργαζομένου από μηχάνημα ή πτώση από ύψος κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολο να αποδειχθεί η αιτιώδης σχέση του εργατικού ατυχήματος με την εργασία.

Με αφορμή την εργασία: Εδώ εντάσσονται εκείνα τα ατυχήματα που συμβαίνουν εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, αλλά με αφορμή την εργασία.

Η νομολογία έχει διευρύνει το φάσμα των περιπτώσεων που συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία.

‘Ετσι έχει κριθεί ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα 1 ώρας αντίστοιχα.

Από επαγγελματική ασθένεια: Επαγγελματικές ασθένειες θεωρούνται αυτές που δημιουργούνται λόγω της εργασίας, κάτω από μη-κανονικές συνθήκες εργασίας.

Αφού λοιπόν μιλήσαμε για το τι θεωρείται ως εργατικό ατύχημα και τι όχι, ας δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός εργοδότη αναφορικά με αυτό.

Τι Υποχρεώσεις Έχει ο Εργοδότης σε Περίπτωση Εργατικού Ατυχήματος;

 Σύμφωνα με τον Ν3850/2010, ο εργοδότης οφείλει:

 • Να αναγγέλλει εντός 24 ωρών στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.
 • Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχηματος.
 • Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων ημερών.
 • Να διαθέτει μια γραπτή εκτίμηση των κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικούς ασφαλείας, ή ιατρούς εργασίας.

 • Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν.
 • Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων.
 • Να εντοπιστούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.

Αφού μιλήσαμε διεξοδικά για τις υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ας δούμε ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που ένας εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Ποιες Κυρώσεις Δύναται να Επιβληθούν σε Έναν Εργοδότη;

Εάν ο εργοδότης αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενούς του σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

 • Πρόστιμο από 500 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση.
 • Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας, τμήματος ή του συνόλου της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ημερών.
 • ο Υπουργός Εργασίας μετά από δικαιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας δύναται να επιβάλει προσωρινή διακοπή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, ή και οριστική διακοπή τμήματος ή και του συνόλου της επιχείρησης.

Αφού καλύψαμε τις κυρώσεις που βαραίνουν έναν εργοδότη αν αθετήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενούς του, ας δούμε ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζομένου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Ποια Είναι τα Δικαιώματα των Εργαζομένων σε Περίπτωση Εργατικού Ατυχήματος

Τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος είναι τα παρακάτω:

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης έχει υποχρέωση να τα πληρώσει ο εργοδότης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ για τις παροχές αυτές.

Αποδοχές εργατικού ατυχήματος – επίδομα ασθενείας 

Ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά το χρονικό διάστημα της ανικανότητας για εργασία, επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ.

Επίσης, δικαιούται και το υπόλοιπο του μισθού του από τον εργοδότη για διάστημα 15 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή 1 μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.

Αποζημίωση

Ο παθών δικαιούται να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης σύμφωνα με τον Ν. 551/1915, εάν η ανικανότητα για εργασία διήρκεσε τουλάχιστον 4 ημέρες.

Η αποζημίωση αυτή αφορά στην αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, ενώ η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι στο ΙΚΑ, εφόσον υποστούν εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του εργοδότη, δικαιούνται χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Σε περίπτωση θανάτου, η αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της οικογένειας για ψυχική οδύνη.

Συνταξιοδότηση λόγω ατυχήματος από τον ΕΦΚΑ

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, από το οποίο προκλήθηκε αναπηρία στον παθόντα, χορηγείται σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.

Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε αναλυτικά για το τι θεωρείται εργατικό ατύχημα και τι όχι, σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησής τους.

Ακόμη, κάναμε λόγο και για τα δικαιώματα των εργαζομένων για τα οποία καλό είναι να είναι ενήμεροι.

Καθώς το εργατικο ατύχημα πρόκειται για ένα συμβάν με μεγάλο αντίκτυπο και κυρώσεις για μια επιχείρηση, αν δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, καλό είναι για πλήρη ενημέρωση να εμπιστευόμαστε κάποιον ειδικό.

Για αυτό το λόγο αυτό, αν θέλετε να ενημερωθείτε κατάλληλα ώστε να είστε καλυμμένοι εσείς και η επιχείρησή σας από κάθε άποψη, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]

Στους Accountsaints, προσφέρουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές, φορολογικές και μισθολογικές υπηρεσίες, για κάθε είδος επιχείρησης!

Related Posts