Δώρο Χριστουγέννων: Πώς Υπολογίζεται και Πότε Καταβάλλεται

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, μαζί με άλλα δώρα όπως το δώρο Πάσχα, αποτελεί γενική υποχρέωση των εργοδοτών και κατοχυρώθηκε περαιτέρω με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 2010.

Αποτελεί λοιπόν ένα απαράβατο δικαίωμα των εργαζομένων του ιδιωτικού δικαίου της ελληνικής επικράτειας με ισχύ έως και σήμερα.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε αναλυτικά:

 • Τι είναι το δώρο Χριστουγέννων
 • Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων
 • Πότε καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων
 • Τι προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης πληρωμής του από τους εργοδότες

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική και σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Δώρο Χριστουγέννων;

Το δώρο Χριστουγέννων πρόκειται για τις επιπλέον αποδοχές που υποχρεούνται από το νόμο να καταβάλλουν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στους εργαζόμενούς τους μισθωτούς, ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι δώρο χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Οι διατάξεις που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων και γενικότερα τα δώρα εορτών, θεωρούνται δημόσιας τάξεως.

Συνεπώς, οποιεσδήποτε μονομερείς συμφωνίες πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε έναν εργοδότη και ένα εργαζόμενο για μη καταβολή ή μείωση του δώρου αυτού, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής του, θεωρούνται αυτομάτως άκυρες.

Συνεχίζοντας, ας δούμε πώς ακριβώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, ή αλλιώς ο λεγόμενος 13ος μισθός.

Πώς Υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων;

Το ποσό του δώρου Χριστουγέννων που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εξαρτάται από τον χρόνο απασχόλησης των μισθωτών αλλά και από το ύψος των τακτικών αποδοχών τον μισθωτών κατά το διάστημα αυτό.

Ας δούμε ακολούθως πιο αναλυτικά πώς ακριβώς υπολογίζεται με βάση τους δύο αυτούς παράγοντες:

Παράγοντας #1: Χρόνος απασχόλησης

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέννων που θα καταβληθεί, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης του μισθωτού στην εκάστοτε εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Βέβαια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, με βάση δηλαδή την μορφή της απασχόλησης σε μια εταιρεία, υπάρχουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, με ημερομίσθιο και ωρομίσθιο.

Έτσι έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό

Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους στην ίδια επιχείρηση δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές τους.

Σε περίπτωση, όμως που οι μισθωτοί δεν έχουν εργαστεί στην επιχείρηση για ολόκληρο το παραπάνω διάστημα που αναφέραμε, τότε το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται στο 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Φυσικά, αν οι μισθωτοί εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου, προσαρμοσμένο αναλόγως στις μέρες απασχόλησης.

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων για εργαζόμενους με ημερομίσθιο

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο που έχουν έχουν εργαστεί όλο το διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων σε ποσό ίσο με 25 ημερομίσθια.

Αν βέβαια, δεν εργάστηκαν για ολόκληρο αυτό το διάστημα, τότε λαμβάνουν 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας. 

Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση, εάν οι εργαζόμενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων για εργαζόμενους με ωρομίσθιο

Στην περίπτωση που πρόκειται για εργαζόμενους με ωρομίσθιο, τότε το ποσό του δώρου Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών του διαστήματος από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Με λίγα λόγια δηλαδή, διαιρούνται οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό (από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου) με τον αριθμό των ημερών που εργάστηκε κατά το διάστημα αυτό.

Το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης.

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση)

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα επί 5ημέρου εργασίας και λιγότερες από 6 ημέρες την εβδομάδα επί 6ημέρου εργασίας δικαιούνται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Παράγοντας #2: Τακτικές αποδοχές

Ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων βασίζεται και στις τακτικές αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στον εργαζόμενο έως την 10η Δεκεμβρίου.

Βέβαια, στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση λύθηκε, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν έως και την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Ως τακτικές αποδοχές, σύμφωνα με το νόμο, εντάσσονται πέρα από το μικτό μισθό σε μηνιαία, ημερήσια, ωριαία βάση και τα ακόλουθα:

 • Το επίδομα αδείας (για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος επί το 0,041666)
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυχτερινές ώρες
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (bonus), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά τη διάρκεια ασθένειας ή άδειας
 • Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας)
 • Το επίδομα κατοικίας

Και άλλα.

Πότε Καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων;

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με τον εργοδότη βέβαια να μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι παραχωρείται στον εργοδότη το δικαίωμα να αφαιρέσει από το συνολικό ποσό, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Δεκεμβρίου και να το καταβάλει έως την 31 Δεκεμβρίου.

Επίσης, τα δώρα εορτών και συνεπώς και το δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, παρά μόνο σε χρήμα.

Στη συνέχεια ας δούμε τι συμβαίνει σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης πληρωμής του.

Τι Ισχύει σε Περίπτωση μη Καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων;

Σε περίπτωση που το ποσό του δώρου Χριστουγέννων δεν καταβληθεί πλήρως ή δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του εργοδότη στο οικείο αστυνομικό τμήμα
 • Να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας για να πραγματοποιήσουν καταγγελία ή μηνυτήρια αναφορά
 • Να προβούν σε επίσχεση εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 325 ΑΚ.)
 • Να θεωρήσουν την άρνηση ή την καθυστέρηση του μισθού ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και επομένως να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας, διεκδικώντας και την αναλογούσα αποζημίωση απολύσεως
 • Να επιδιώξουν δικαστικά την είσπραξη του μισθού τους

Σημείωση: Η μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων επιβαρύνει τον εργοδότη με κίνδυνο φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% ούτε μεγαλύτερη από το 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού του δώρου Χριστουγέννων.

Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για το τι είναι το δώρο Χριστουγέννων, πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη, καθώς και τι προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή άρνησης πληρωμής του.

Για να είναι λοιπόν και η δική σας επιχείρηση λογιστικά προετοιμασμένη, στους  Accountsaints παρέχουμε φοροτεχνικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω μιας έμπειρης ομάδας εξειδικευμένων επαγγελματιών!

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που προσφέρουμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]

Related Posts