ΙΚΕ: Ορισμός, Σύσταση & Πλεονεκτήματα (Οδηγός 2024)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί έναν εταιρικό τύπο που εισήχθη στον ελληνικό χώρο το 2012, με το Νόμο 4072/2012 και έκτοτε έχει αποδειχθεί αρκετά δημοφιλής επιλογή, ιδιαίτερα για πιο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προσφέρει σημαντική ευελιξία και πολλά ακόμα πλεονεκτήματα που την ξεχωρίζουν.

Έτσι δημιουργήσαμε αυτό τον οδηγό για να σας λύσουμε κάθε απορία και ερωτήματα για το αν τελικά αυτή η εταιρική μορφή καλύπτει τις ανάγκες σας.

Ειδικότερα στο σημερινό οδηγό θα δούμε:

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική περιγραφή.

Τι Είναι η ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι μια σχετικά νέα εταιρική μορφή, η οποία έχει δική της νομική προσωπικότητα.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 79, ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

Μόνη εξαίρεση αποτελεί η ευθύνη που αναλαμβάνει ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79).

Η ΙΚΕ είναι μια εταιρεία εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Η σύστασή της πραγματοποιείται με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τα βασικά όργανα είναι η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής της εταιρείας.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για οποιοδήποτε διαχειριστικό πταίσμα.

Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής της εταιρείας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αμοιβή για τη διαχείριση, μόνο αν προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση των εταίρων, ενώ δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί ο ίδιος και έταιρο, αλλά δύναται να είναι και τρίτος.

Αναφορικά με την έδρα, η ΙΚΕ έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της.

Βέβαια, η καταστατική έδρα δεν συμπίπτει πάντα με την πραγματική έδρα της ΙΚΕ, μιας και η πραγματική της έδρα μπορεί να είναι και σε κάποιο σε άλλο κράτος μέλος.

Η ΙΚΕ μπορεί να είναι ορισμένου αλλά και αορίστου χρόνου, με τα κέρδη της να φορολογούνται με 22%.

Για τα πρώτα 3 έτη από την ίδρυσή της, το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 40% και στο 80% από εκεί και έπειτα.

Τα κέρδη που διανέμουν οι ΙΚΕ στους εταίρους, φορολογούνται με συντελεστή 5% (φόρος μερισμάτων).

Αφού, λοιπόν, είδαμε κάποια βασικά πράγματα για την ΙΚΕ, ας δούμε ποια είναι τα βασικά της πλεονεκτήματα.

Βασικά Πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ΙΚΕ είναι τα εξής:

Πλεονέκτημα #1: Μηδενικό αρχικό κεφάλαιο

Ένα αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ δεν είναι άλλο από το μηδενικό αρχικό κεφάλαιο.

Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, και πλέον μπορεί να είναι μηδενικό (αντί για 1€ πού ήταν πριν μια δεκαετία).

Ο μη περιορισμός αυτός αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής της ΙΚΕ, ιδιαίτερα για μια μικρομεσαία επιχείρηση που δεν θέλει ένα πολύ μεγάλο ποσό κατά την έναρξή της.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημάνουμε ότι οι ΑΕ (Ανώνυμες Εταιρείες), για παράδειγμα, προκειμένου να ιδρυθούν, χρειάζεται να καταβάλλουν ως ελάχιστο κεφάλαιο της τάξεως των 25.000 ευρώ και μάλιστα ολοσχερώς κατά τη σύσταση.

Πλεονέκτημα #2: Σταθερός φορολογικός συντελεστής

Αρκετά συχνά, η εταιρική μορφή της ΙΚΕ συγκρίνεται και ανταγωνίζεται με αυτή την ατομικής επιχείρησης, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο άρθρο μας στην φορολογία επιχειρήσεων.

Ο λόγος είναι απλός. Στην ουσία και οι δύο αυτές εταιρικές μορφές παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα άτομο να προχωρήσει σε ίδρυση επιχείρησης ως ο μόνος εταίρος ή ιδιοκτήτης και διαχειριστής.

Ωστόσο, στις ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει μια φορολογική κλίμακα σε αναλογία με το ύψος των κερδών, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις ΙΚΕ όπου ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός, ανεξαρτήτως κέρδους, και έτσι τα πράγματα είναι πιο απλά.

Ειδικότερα, τα κέρδη στην ΙΚΕ φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της (φόρος μερισμάτων).

Πλεονέκτημα #3: Ευκολία σύστασης και απλότητα

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ΙΚΕ αποτελεί η ευκολία και αμεσότητα της σύστασής της.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου.

Μόνη εξαίρεση όπου η ΙΚΕ συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζει η νομοθεσία ή λόγω εισφοράς στην εταιρεία περιουσιακών στοιχείων.

Ακόμη, σε αντίθεση με την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου η λήψη απόφασης απαιτεί διπλή πλειοψηφία, στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Πλεονέκτημα #4: Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων

Στις ΙΚΕ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν αφορά την ατομική τους περιουσία.

Αντιθέτως, στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ), οι εταίροι εγγυώνται με τη δική τους ατομική περιουσία (κινητή ή ακίνητη) για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Πώς Γίνεται η Σύσταση της ΙΚΕ;

Η σύσταση της ΙΚΕ καθίσταται πλέον πιο εύκολη και άμεση, καθώς δεν απαιτείται πια η επίσκεψη σε καμία δημόσια υπηρεσία (ΓΕΜΗ ή ΚΕΠ).

Αντιθέτως, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής “Υπηρεσίας μίας Στάσης” (e-ΥΜΣ), του ΓΕΜΗ σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η σύσταση μέσω του e-ΥΜΣ, γίνεται είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.

Η σύσταση μιας ΙΚΕ γίνεται μέσω Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στιγμής και με χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου, μόνο σε περίπτωση που συμφωνείται κατά αυτό τον τρόπο από τα μέρη ή απαιτείται από το νόμο.

Οι ιδρυτές μιας ΙΚΕ μπορούν να είναι 1 ή παραπάνω πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και όταν η ΙΚΕ ιδρύεται από ένα μόνο πρόσωπο τότε ονομάζεται μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Μ.Ι.Κ.Ε.).

Ακόμη, η ΙΚΕ υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα μέσα σε ένα μήνα.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε, λοιπόν, κάποια βασικά πράγματα για την ΙΚΕ, τα βασικά πλεονεκτήματα και πώς γίνεται η σύστασή της.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση, οποιαδήποτε μορφής, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected], για να ενημερωθείτε πλήρως για το πώς να κάνετε το επόμενο βήμα με ασφάλεια και κατάλληλη υποστήριξη!

Στους Accountsaints προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής, δημιουργίας business plan και πολλά ακόμα, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας!

Related Posts