Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ: Πλεονεκτήματα & Διαδικασία (2024)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι μία σχετικά καινούργια μορφή επιχείρησης που οι επιχειρηματίες επιλέγουν όλο και περισσότερο καθώς έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές.

Ακόμα και οι επιχειρηματίες που είχαν επιλέξει μία άλλη μορφή σε πολλές περιπτώσεις επιθυμούν να κάνουν μετατροπή. 

Σε αυτό τον οδηγό λοιπόν θα μιλήσουμε για την μετατροπή από Ομόρρυθμη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

Συγκεκριμένα θα δούμε:

  • Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα μετατροπής της ΟΕ σε ΙΚΕ
  • Ποια είναι τα βήματα της μετατροπής
  • Τι προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής

Ας τα δούμε λοιπόν ένα ένα.

Ποια Είναι τα Βασικά Πλεονεκτήματα Μετατροπής μιας ΟΕ σε ΙΚΕ;

1. Υποχρέωση ασφάλισης σε μια ΙΚΕ έχει μόνο ο διαχειριστής της

Ένας λόγος που πολλοί επιχειρηματίες επιλέγουν την μετατροπή επειδή στην περίπτωση  της ΙΚΕ υποχρέωση ασφάλισης έχει μόνο ο διαχειριστής της και όχι όλοι οι εταίροι όπως ισχύει στην ΟΕ.

2. Για τα χρέη μίας ΙΚΕ ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία

Πέρα όμως από το θέμα της ασφάλισης, ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα είναι και αυτό της ευθύνης.

Στις ΟΕ όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη το οποίο σημαίνει πως για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία. 

Ενώ αντίθετα στις ΙΚΕ για τα χρέη της εταιρείας  ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία.

3. Σε περιπτωση πτωχευσης μιας ΟΕ πτωχεύουν μαζί της και οι εταίροι της

Τέλος, σε περίπτωση πτώχευσης της ΟΕ, πτωχεύουν μαζί της και όλοι οι εταίροι της με την ίδια μάλιστα δικαστική απόφαση, κάτι τέτοιο όμως δεν υφίσταται στις ΙΚΕ.

Ποια Είναι Τα Βήματα Μετατροπής μιας Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

Αφού λοιπόν είδαμε τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την μετατροπή της ΟΕ σε ΙΚΕ, ας δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά βήματα αυτής της μετατροπής.

1. Σύνταξη γραπτής έκθεσης και ενημέρωσης για τη μετατροπή

Οι διαχειριστές της εταιρείας που πρόκειται να μετατραπεί, συντάσσουν λεπτομερή έκθεση που περιλαμβάνει το σχέδιο της απόφασης των εταίρων για τη μετατροπή.

Η έκθεση αυτή επεξηγεί και αιτιολογεί τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας από νομική και οικονομική άποψη, καθώς και τη νέα θέση των εταίρων στην εταιρεία. Η έκθεση καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και υποβάλλεται στους εταίρους. 

Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης όταν όλοι οι εταίροι της εταιρείας που πρόκειται να μετατραπεί είναι επίσης διαχειριστές και μπορούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της μετατροπής και να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της.

2. Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας

Επιπλέον προβλέπεται εξακρίβωση της αξίας της υπό μετατροπή εταιρείας και δημοσίευση της σχετικής έκθεσης.

3. Λήψη απόφασης μετατροπής και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η απόφαση για τη μετατροπή μιας προσωπικής εταιρείας λαμβάνεται με ομοφωνία από τους εταίρους. Ωστόσο, η εταιρική σύμβαση μπορεί να επιτρέπει την λήψη της απόφασης με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων. 

Σε περίπτωση μετατροπής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, απαιτείται η ρητή συναίνεση του εταίρου, εφόσον πρόκειται να λάβει μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές.

 Η απόφαση των εταίρων για τη μετατροπή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

  • τη νομική μορφή και την επωνυμία της εταιρείας με τη νέα της νομική μορφή,
  • το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στη νέα εταιρική μορφή,
  • τους υποχρεωτικούς όρους του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την νέα νομική μορφή της εταιρείας,
  • τα δικαιώματα που παρέχονται από τη νέα εταιρική μορφή στους μετόχους ή εταίρους με ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους κατόχους άλλων δικαιωμάτων, ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Η απόφαση για τη μετατροπή των εταίρων πρέπει να καταγράφεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται, όπως όταν προβλέπεται η εισφορά ακινήτου στην εταιρεία με τη νέα νομική μορφή.

Τι Προβλέπεται Μετά την Ολοκλήρωση της Μετατροπής της ΟΕ σε ΙΚΕ;

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής:

  • Η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριότητά της με τη νέα νομική μορφή, διατηρώντας την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ, αλλά λειτουργώντας πλέον υπό το νέο καθεστώς της ΙΚΕ.
  • Η προσωπική ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων της ομόρρυθμης εταιρείας συνεχίζεται για πέντε χρόνια από την ημερομηνία της δεύτερης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι πιστωτές της εταιρείας έχουν συμφωνήσει εγγράφως στη μετατροπή της.

Συνοψίζοντας

Η μετατροπή της επιχείρησης αν και επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα, είναι παράλληλα και μία ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία. 

Θέλετε να βεβαιωθείτε πως όλα τα βήματα θα εκτελεστούν σωστά και με μεθοδικότητα για την αποφυγή λαθών. 

Στην AccountSaints αναλαμβάνουμε την μετατροπή κάθε είδους εταιρείας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. 

Αν λοιπόν και εσείς χρειάζεστε έναν έμπιστο σύμμαχο σε όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts