ΕΠΕ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Οδηγός 2024)

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη εταιρειών (όπως ΕΠΕ, ΙΚΕ ή ανώνυμη εταιρεία) με αποτέλεσμα κάθε νέος φιλόδοξος επιχειρηματίας να έχει απορίες σχετικά με το ποιο είδος θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ιδέα του.

Στον σημερινό οδηγό λοιπόν θα αναφερθούμε σε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης(ΕΠΕ) και συγκεκριμένα θα δούμε:

 • Τι είναι η ΕΠΕ;
 • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΠΕ, και
 • Πώς γίνεται η σύσταση της.

Τι Είναι η ΕΠΕ;

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι μία μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας που συνδυάζει κάποια στοιχεία της ανώνυμης και της προσωπικής εταιρείας. 

Αποτελεί μία συχνή επιλογή για τους επαγγελματίες λόγω της ευελιξίας που τους προσφέρει συγκριτικά με άλλες μορφές. 

Αν και θα δούμε τα πιο σημαντικά πράγματα στη συνέχεια, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ΕΠΕ συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα. Καθένα από αυτά ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του εταιρικού του μεριδίου, που δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, η οποία δημιουργείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Ν.3190/1955, η σύσταση ή η μετατροπή σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θεωρείται άκυρη αν το μοναδικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν είναι ταυτόχρονα και το μοναδικό πρόσωπο σε άλλη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή το μοναδικό πρόσωπο είναι μια άλλη ΕΠΕ.

Ποια τα Βασικά Χαρακτηριστικά της ΕΠΕ

Καταρχάς το κύριο χαρακτηριστικό της που προκύπτει και από την ονομασία της είναι ότι οι εταίροι έχουν μόνο περιορισμένη ευθύνη στην εταιρεία. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει η προσωπική τους περιουσια πάρα μόνο το μερίδιο που έχουν επενδύσει στην εταιρεία.

Επιπλέον αποτελεί σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον νόμο, εταιρεία με εμπορικούς σκοπούς.

Και τέλος μπορεί να έχει διάρκεια είτε ορισμένο είτε αόριστο χρόνο.

Όργανα

Όσον αφορά στις ΕΠΕ, αποτελούνται από δύο διοικητικά όργανα:

 • Την Γενική Συνέλευση,και
 • Τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το συλλογικό όργανο της εταιρείας. Σε αυτή συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και η ίδια είναι υπεύθυνη για την λήψη όλων των αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με βάση την απλή πλειοψηφία.

Από την άλλη πλευρά ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστες λειτουργούν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Είναι δηλαδή οι αρμόδιοι που εκτελούν στο όνομα της εταιρείας κάθε απόφαση της. 

Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση ή από το καταστατικό της εταιρείας, τότε διαχειριστές αποτελούν όλοι οι εταίροι της ΕΠΕ. Είναι επίσης δυνατό όμως να οριστούν ως διαχειριστές συγκεκριμένοι εταίροι.

Εταίροι

Έχουμε αναφέρει πολλές φορές μέχρι στιγμής την λέξη εταίροι, οπότε ας εξηγήσουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο όρος. 

 Ώς εταίρους εννοούμε τα μέλη κάθε εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση της ΕΠΕ.

Τα μέλη αυτά μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα δηλαδή ιδιώτες, είτε νομικά πρόσωπα δηλαδή επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τις ΕΠΕ δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που πρέπει να τις αποτελούν. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι δυνατό να δημιουργηθεί ΕΠΕ και με μόνο έναν εταίρο στην οποία περίπτωση αποκαλείται Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Και φυσικά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να είναι ο μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων

Το κύριο χαρακτηριστικό των ΕΠΕ όπως αναφέραμε και πριν είναι η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσοστό που έχουν επενδύσει στην εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει η προσωπική τους περιουσία. 

Αυτό προσφέρει στα μέλη της αυξημένη ασφάλεια και ευελιξία και έτσι όλο και περισσότεροι επιλέγουν αυτό τον τύπο εταιρείας. 

Φορολογία

Η ΕΠΕ στην φορολογία της ρυθμίζεται από τις γενικές ρυθμίσεις φορολογίας επιχειρήσεων που ισχύουν και για πολλές άλλες μορφές εταιρειών (ΙΚΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Συγκεκριμένα η ΕΠΕ φορολογείται με σταθερό συντελεστη 22% επί των εσόδων της (συν 5% στα μερίσματα) ενώ για τα 3 πρώτα έτη της λειτουργίας της υποχρεούται σε προκαταβολή φόρου 40%, ποσοστό που έπειτα για τα επόμενα χρόνια της λειτουργίας της ανέρχεται στο 80%.

Αφού λοιπόν καλύψαμε και το κομμάτι της φορολογίας το μόνο που μένει να αναλύσουμε είναι το πως ακριβώς γίνεται η σύσταση μιας ΕΠΕ.

Πώς Γίνεται η Σύσταση ΕΠΕ;

Πλέον όλη η διαδικασία της σύστασης εταιρείας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). 

Συγκεκριμένα η ίδρυση μιας ΕΠΕ πρέπει να γίνει με έναν από τους δύο τρόπους:

 • με συγκεκριμένο πρότυπο καταστατικού, το οποίο θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά και χωρίς καμία απόκλιση
 • με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εάν οι ιδρυτές το επιθυμούν ή θέλουν να διαφοροποιηθούν από το καταστατικό, ή τέλος στην περίπτωση που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα που χρειάζονται συμβολαιογραφικό τύπο.

Πέρα από αυτό, επιβάλλεται ή οι ιδρυτές ή ο αρμόδιος λογιστής να υποβάλλουν στην  ειδική πύλη της e-ΥΜΣ τα εξής έγγραφα:

 • την υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την e-ΥΜΣ για την τέλεση ενεργειών σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας,
 • τα στοιχεία των ιδρυτών 
 • την υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την e-ΥΜΣ για την τέλεση ενεργειών σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας,
 • το πρότυπο καταστατικό
 • την προέγκριση της επωνυμίας
 • το αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου και,
 • σε περίπτωση που υπάρχει διαχειριστής που δεν είναι εταίρος, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου. 

Τέλος, απαιτείται και η καταβολή του κόστους σύστασης (60€) και του κόστους καταχώρησης (70€).

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες, η ΕΠΕ εγγράφεται αυτόματα στο ΓΕΜΗ, στην ΑΑΔΕ και το επιμελητήριο, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται και τα στοιχεία του ΕΦΚΑ 

Με Λίγα Λόγια

Σε αυτό τον οδηγό καλύψαμε όλα όσα θα πρέπει να ξέρει κάθε επιχειρηματίας για την μορφή εταιρείας ΕΠΕ.

Σιγουρα η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών τις έχει κάνει πιο εύκολες και προσιτές, ωστόσο διαφαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν σημεία που μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μπορεί να δυσκολέψουν την κάθε επιχείρηση ειδικά στο ξεκίνημα της.

Για αυτό, εάν σκέφτεστε να προχωρήσετε στην σύσταση μιας ΕΠΕ,ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείας επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο  2610 621 280  ή στο email  [email protected] για πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να προχωρήσετε με ασφάλεια και στήριξη από τους ειδικούς!

Στους Accountsaints προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής, δημιουργίας business plan και πολλά ακόμα, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας!

Related Posts