Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη προγράμματος απασχόλησης από την υπηρεσία ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 5.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών. Η διάρκειά του ανέρχεται σε 15 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγούμενων θέσεων για επιπλέον 5 μήνες μετά τη λήξη του. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 70% έως 80% του μισθοδοτικού κόστος, ανάλογα με την κατηγορία των ανέργων. 

Επίσης, ξεκίνησε πρόγραμμα επιδότησης του 40% των ασφαλιστικών εισφορών ήδη προσληφθέντων εργαζομένων μερικής απασχόλησης των οποίων οι συμβάσεις μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησής σας για κάποιο από τα διαθέσιμα προγράμματα. 

Related Posts