Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Ψηφιακή έκδοση μέσω myAADE

Με τη νέα απόφαση 1052/2023 καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (εφεξής: ΠΦΚ) και η διαδικασία έκδοσής του για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 για σκοπούς εφαρμογής των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (εφεξής: ΣΑΔΦΕ) και για λοιπούς σκοπούς και ρυθμίζονται συναφή ζητήματα.

Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της εφαρμογής έκδοσης ΠΦΚ

Το ΠΦΚ εκδίδεται για φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
Η αίτηση για την έκδοση ΠΦΚ υποβάλλεται ψηφιακά από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXiSnet αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής έκδοσης ΠΦΚ στην ψηφιακή πύλη «myAADE» (εφεξής: εφαρμογή).
Για την ψηφιακή έκδοση ΠΦΚ απαιτείται τα στοιχεία του φορολογούμενου να είναι επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Εάν τα στοιχεία δεν έχουν επικαιροποιηθεί, οι φορολογούμενοι θα παραπέμπονται στην ψηφιακή πύλη «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνά τους (κινητό και σταθερό τηλέφωνο).
Κατά την αίτησή του ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι το επόμενο έτος θα υποβάλει για το τρέχον έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, ή ότι το επόμενο έτος θα υποβάλει για το τρέχον έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή ως ημεδαπή νομική οντότητα, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή.
Η δήλωση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Ο φορολογούμενος υποβάλλει την αίτηση με συμπληρωμένα τα στοιχεία του, το κράτος και το έτος για το οποίο επιθυμεί την έκδοση ΠΦΚ. Η κατηγορία εισοδήματος δηλώνεται εφόσον αποκτάται εισόδημα από την αλλοδαπή.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί να αιτηθεί την έκδοση ΠΦΚ είτε για περισσότερες κατηγορίες εισοδήματος, είτε για περισσότερα έτη, είτε για διαφορετικά κράτη θα πρέπει να υποβάλει για κάθε πιστοποιητικό διακριτό αίτημα.
 
Τύπος και περιεχόμενο ΠΦΚ

Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου ΠΦΚ ως τα συνημμένα στην απόφαση παραρτήματα και ειδικότερα:
α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για το τρέχον έτος (Παράρτημα Α),
β) για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Β),
γ) για λοιπούς σκοπούς για το τρέχον έτος (Παράρτημα Γ), και
δ) για λοιπούς σκοπούς για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Δ).

Στο ΠΦΚ αναγράφονται υποχρεωτικά:
i) Τα στοιχεία του φορολογικού κατοίκου Ελλάδος (Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία), ο ΑΦΜ και η πλήρης διεύθυνσή του,
ii) το έτος για το οποίο εκδίδεται το ΠΦΚ, και
iii) το κράτος για το οποίο εκδίδεται το ΠΦΚ, μόνο για την περίπτωση έκδοσης ΠΦΚ για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ.
Τα στοιχεία της περ. (i) προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση και ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να αλλάξει έως δυο (2) λατινικούς χαρακτήρες ανά λέξη στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση, ενώ δεν δύναται να διορθώσει τον ΑΦΜ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα στοιχεία της επωνυμίας στα λατινικά συμπληρώνονται με ευθύνη του φορολογούμενου.
Το ΠΦΚ εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία του αιτούντα και φέρει ψηφιακή σφραγίδα.

Έκδοση ΠΦΚ για παρελθόντα έτη

Προϋπόθεση για την έκδοση ΠΦΚ για παρελθόντα έτη και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των δύο τελευταίων εδαφίων είναι:
α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ:
i) Η απόκτηση εισοδήματος από την αλλοδαπή, και
ii) η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδος, για φυσικά πρόσωπα, και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και τις ημεδαπές νομικές οντότητες, στην οποία θα περιλαμβάνεται εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, για έκαστο έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
β) Για λοιπούς σκοπούς:
Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδος, για φυσικά πρόσωπα, και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και τις ημεδαπές νομικές οντότητες, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, για έκαστο έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Κατά την αίτησή του και εφόσον έχει αποκτηθεί εισόδημα από την αλλοδαπή, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει περιλάβει αυτό το εισόδημα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Η δήλωση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Εξακρίβωση εγκυρότητας ΠΦΚ

Το ΠΦΚ εκδίδεται μέσω της εφαρμογής σε ψηφιακή μορφή, φέρει μοναδικό αριθμό έκδοσης και η εγκυρότητα του δύναται να πιστοποιηθεί μέσω του κώδικα γρήγορης ανάγνωσης (qrcode) που είναι ενσωματωμένος σε αυτό.

Υποβολή αιτημάτων εκτός εφαρμογής

Αιτήματα για έκδοση ΠΦΚ που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής της απόφασης, θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. προφορικά, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής του αιτήματος αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.

Ανάκληση

Κατόπιν της έκδοσης ΠΦΚ, εφόσον διαπιστωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση ότι έχει επέλθει μεταβολή της φορολογικής κατοικίας του φορολογουμένου, η Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (ΔΔΦΟΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (ΓΔΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προβαίνει στην ανάκλησή του.

Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) ή επικύρωση

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο το ΠΦΚ να φέρει την επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1497/1984 ή την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Αποδήμου Ελληνισμού (ΚΕΠΠΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση, ο φορολογούμενος εκδίδει το ΠΦΚ μέσω της εφαρμογής σύμφωνα με την παρούσα.
Το ψηφιακό ΠΦΚ προσκομίζεται στη ΔΔΦΟΣ από τον φορολογούμενο, προκειμένου να αντικατασταθεί με ΠΦΚ το οποίο φέρει φυσική υπογραφή, ώστε να λάβει ακολούθως την επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) ή την επικύρωση, κατά περίπτωση.
Ο τύπος και το περιεχόμενο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου ΠΦΚ έχουν ως τα συνημμένα στην απόφαση παραρτήματα και ειδικότερα:
α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για το τρέχον έτος (Παράρτημα Ε),
β) για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για προηγούμενο έτος (Παράρτημα ΣΤ),
γ) για λοιπούς σκοπούς για το τρέχον έτος (Παράρτημα Ζ), και
δ) για λοιπούς σκοπούς για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Η).
Στο ΠΦΚ που εκδίδεται αναγράφονται υποχρεωτικά:
i) Τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 3 της απόφασης 1052/2023, και
ii) ο μοναδικός αριθμός έκδοσης του ΠΦΚ που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής. Το ΠΦΚ δεν φέρει κώδικα γρήγορης ανάγνωσης (qrcode).

Λοιπές διατάξεις

Από την έναρξη εφαρμογής της απόφασης 1052/2023, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1130/1999 και το υπό στοιχεία ΔΟΣ Α 1041952 ΕΞ 2011/16-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα «Έκδοση Βεβαιώσεων από τις Δ.Ο.Υ. για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας».
Η νέα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 2907/03-05-2023)
Βεβαιώσεις για έκδοση ΠΦΚ που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ δυνάμει της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1130/1999 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης ΠΦΚ στη ΔΔΦΟΣ, δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Αιτήματα έκδοσης ΠΦΚ που έχουν υποβληθεί στη ΔΔΦΟΣ μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τον χρόνο υποβολής αυτών.

Related Posts