Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Πλήρης Οδηγός (2024)

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί για μια εταιρεία έναν από τους βασικότερους τρόπους απόκτησης χρηματοδότησης (δηλαδή νέων κεφαλαίων), ώστε να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη διαφόρων αναγκών, όπως η επέκτασή της σε νέες αγορές και οι λειτουργικές της ανάγκες.

Έτσι λοιπόν στο σημερινό άρθρο θα δούμε αναλυτικά:

  • Τι είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
  • Ποια είναι τα διαφορετικά είδη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
  • Τι ισχύει για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανά εταιρική μορφή
  • Ποιες οι συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη κατα­βολή της αύξησης του κεφαλαίου

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική περιγραφή.

Τι Είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου;

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί μια από τις κύριες μορφές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης.

Ως μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται η συνολική αξία της συνεισφοράς των μετόχων μιας εταιρείας κατά την στιγμή που ιδρύθηκε αλλά και καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας και του παραγωγικού της έργου.

Αποτελεί κατά κανόνα μια “αμετάβλητη” μαθηματική ποσότητα, που αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας και υπό προϋποθέσεις, δύναται να αυξομειωθεί.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή από τρίτα πρόσωπα.

Ακόμη, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιηθεί, είτε με εισφορές σε χρήμα, είτε με εισφορές σε είδος, είτε με συν­δυασμό των δύο.

Είναι γεγονός ότι το μέγεθος του κεφαλαίου μιας εταιρείας αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της δυναμικής μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας τις διάφορες συναλλαγές με τρίτους και συνάμα ενισχύοντας τη φερεγγυότητα έναντι των δανειστών της.

Μάλιστα, η χρηματοδότηση μιας εταιρείας μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου υπερτερεί σε πολλά σημεία σε σχέση για παράδειγμα με τον τραπεζικό δανεισμό της.

Αφού είδαμε ορισμένα πράγματα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ας προχωρήσουμε στα διαφορετικά είδη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για καλύτερη κατανόηση.

Ποια Είναι τα Διαφορετικά Είδη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου;

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διακρίνεται σε ονομαστική ή πραγματική καθώς και τακτική ή έκτακτη.

Ονομαστική και πραγματική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από τη διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία.

Ειδικότερα:

Ονομαστική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί λογιστική αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας και δεν αποτελεί αύξηση της εταιρικής περιουσίας.

Πραγματοποιείται αυξάνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών της ή μέσα από την έκδοση και διανομή με αναλογία νέων μετοχών στους μετόχους της εταιρείας.

Πραγματική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η πραγματική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποδηλώνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αλλά και της ίδιας της εταιρικής περιουσίας.

Μέσω της πραγματικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εισρέουν νέα περιουσιακά στοιχεία και η αύξηση αυτή του κεφαλαίου μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους εξής τρόπους:

  1. με κεφαλαιοποίηση κερδών, δηλαδή με κεφαλαιοποίηση των καθαρών κερδών της κεφαλαιουχικής εταιρείας
  2. με καταβολή εισφορών, δηλαδή με καταβολή εισφορών σε χρήμα ή σε είδος

Τακτική και έκτακτη Αύξηση

Ανάλογα με το όργανο που αποφασίζει την πραγματική αύξηση με καταβολή εισφορών, έχουμε περαιτέρω διάκρισή της σε τακτική και έκτακτη αύξηση.

Τακτική αύξηση

Τακτική αύξηση είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, που αποφασίζεται από τη ΓΣ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Έκτακτη αύξηση

Έκτακτη αύξηση είναι η αύξηση εκείνη, η οποία προκύπτει με απόφαση είτε της ΓΣ με απλή απαρτία και πλειοψηφία είτε του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) με αυξημένη πλειοψηφία.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μόνο στη περίπτωση που αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του ή μετά από εξουσιοδότηση της ΓΣ.

Στη συνέχεια, ας δούμε με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανάλογα με τη μορφή της εκάστοτε εταιρείας.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ είναι οι ακόλουθες.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ

Οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ), μετά τη λήψη της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να λάβουν τμήμα από το ποσό αύξησης του κεφαλαίου αυτού, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που γίνει μερική κάλυψη του κεφαλαίου, το ΔΣ οφείλει να προσαρμόσει το άρθρο του καταστατικού για το μετοχικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. 

Εφόσον η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, αλλά γίνει μερική κάλυψη του κεφαλαίου, τότε το ΔΣ καλείται να προσαρμόσει το άρθρο του καταστατικού για το μετοχικό κεφάλαιο στο ύψος της μερικής κάλυψης. 

Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου μόνο όταν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του ή όταν το εξουσιοδοτεί η ΓΣ.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΚΕ

Η αύξηση κεφαλαίου στην περίπτωση μιας ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Ακόμη, σε περίπτωση που πραγματοποιείται αύξηση κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όλοι οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, αναλόγως του αριθμού των εταιρικών μεριδίων του καθενός. 

Επιπρόσθετα, το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέπει ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο και κατά συγκεκριμένο ποσό (το λεγόμενο εγκεκριμένο κεφάλαιο).

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΠΕ

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), σύμφωνα με το νόμο περί ΕΠΕ (3190/1955), γίνεται αναφορά μόνο στην πραγματική αύξηση με νέες εισφορές.

Βέβαια το γεγονός αυτό δεν υποδηλώνει ότι αποκλείεται και η δυνατότητα για ονομαστική αύξηση.

Η αύξηση του κεφαλαίου στην ΕΠΕ προϋποθέτει την τροποποίηση του καταστατικού της και λαμβάνεται από τη συνέλευση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία.

Το νέο κεφάλαιο δύναται να αναληφθεί είτε από τους υφισταμένους εταίρους ή και από τρίτους.

Τι Συνεπάγεται η μη Εμπρόθεσμη Κατα­βολή Αύξησης του Κεφαλαίου

Ειδικότερα, όταν ο μέτοχος δεν καταβάλλει εμπροθέσμως την εισφορά του ή, σε περίπτωση μερικής καταβολής, δεν καταβάλλει εμπροθέσμως οποιαδήποτε δόση του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, τότε απειλείται με κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει με προθεσμία ενός μηνός, αφότου τον προειδοποιήσει ότι αν δεν ενεργήσει εντός της προθεσμίας αυτής, θα ακυρωθούν οι μετοχές του.

Ακόμα, τυχόν καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, παραμένουν στην εται­ρεία ως ποινική ρήτρα (σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5 του Ν.4548/2018).

Σε περίπτωση που παρέλθει αυτή η προθεσμία, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι οι μετοχές των μη καταβάλλοντων μετόχων ακυρώνονται και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προ­καταβολές ή δόσεις.

Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ισάριθμες με αυτές που ακυρώθηκαν, και αφού τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους, προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών.

Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται με βάση το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, ενώ αν η εταιρεία τελικά δεν είναι σε θέση ούτε να εισπράξει αλλά ούτε να διαθέσει τις μετοχές, τότε πρέπει να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου της.

Η πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία τη μείωση αυτή.

Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε είδος εταιρείας, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί βασικό πυλώνα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Αν λοιπόν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες τόσο σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και για οποιοδήποτε άλλο λογιστικό ζήτημα απασχολεί την επιχείρησή σας, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε.

Στους Accountsaints προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής, μισθοδοσίας και πολλά ακόμα!

Εάν, επιθυμείτε να ενημερωθείτε πλήρως για τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]

Related Posts