Δώρο Πάσχα: Πώς Υπολογίζεται και Πότε Καταβάλλεται

Σε προηγούμενο άρθρο μας μιλήσαμε εκτενώς για το δώρο Χριστουγέννων και τι προβλέπεται.

Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε αναλυτικά για το δώρο Πάσχα και πιο συγκεκριμένα θα δούμε:

  • Τι είναι το δώρο Πάσχα
  • Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα;
  • Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Πάσχα;
  • Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα;
  • Τι προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης πληρωμής του από τους εργοδότες

Ας ξεκινήσουμε με μια βασική και σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Δώρο Πάσχα;

To δώρο Πάσχα ορίζεται ως οι επιπλέον αποδοχές που καταβάλλονται από τους εργοδότες στους εργαζομένους τους, ενόψει των Πασχαλινών εορτών.

Το δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων, είναι κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια από την Εθνική Γενική ΣΣΕ.

Ακόμη, οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως.

Συνεπώς, οποιεσδήποτε μονομερείς συμφωνίες πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε έναν εργοδότη και ένα εργαζόμενο για μη καταβολή ή μείωση του δώρου αυτού, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής του, θεωρούνται αυτομάτως άκυρες.

Συνεχίζοντας, ας δούμε πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα.

Πώς Υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα;

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες, ο χρόνος απασχόλησης και οι τακτικές αποδοχές.

Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά ακολούθως:

Παράγοντας #1: Χρόνος απασχόλησης

Το χρονικό διάστημα σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο υπολογισμός του δώρου Πάσχα ξεκινάει από την 1 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει:

  • Μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό
  • 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο

Σε περίπτωση όμως που η εργασιακή σχέση ενός μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου που υπολογίζεται με τον εξής τρόπο:

  • Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού
  • Για τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Βέβαια, σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται ένα ανάλογο ποσοστό του δώρου Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο χρονικό διάστημα αυτό υπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νομίμως από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας κλπ).

Ειδικότερα, όσον αφορά την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθενείας, στο χρονικό διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη τα “τριήμερα ασθενείας”.

Με τον όρο “τριήμερα ασθενείας”, νοείται ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αποκλείονται τα διαστήματα που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Παράγοντας #2: Τακτικές αποδοχές

Συνεχίζοντας, για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνονται υπόψη και οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Βέβαια, σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματιστεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, τότε το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνουν το μισθό ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν ανταμοιβή για την τακτική εργασία, είτε κάθε μήνα είτε κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Επιπλέον, στη έννοια των τακτικών αποδοχών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αμοιβή για νόμιμη υπερωρία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, αργίες και τα επιδόματα για τροφή, όταν αυτά βέβαια καταβάλλονται επαναλαμβανόμενα κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στις τακτικές αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666.

Ποιοι Εργαζόμενοι Δικαιούνται Δώρο Πάσχα;

Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Πότε Καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα;

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη, αλλά φυσικά ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλλει και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία αν το επιθυμεί.

Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Επίσης, για το δώρο Πάσχα απαιτούνται συνεισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

Αφού είδαμε αναλυτικά ορισμένα βασικά πράγματα για το δώρο Πάσχα, πάμε να δούμε τι προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του από τον εργοδότη.

Τι Προβλέπεται σε Περίπτωση Καθυστέρησης ή Άρνησης Καταβολής Δώρου Πάσχα;

Εάν το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα εργατικά σωματεία μπορούν και πρέπει να καταφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ συνάμα διαβιβάζεται και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους διαθέτουν το δικαίωμα να υποβάλλουν μήνυση απευθείας στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να απαιτούν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημείωση: Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι καθώς η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες, στη μηνυτήρια αναφορά χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό.

Στην περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν πληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε υποχρεούνται να επέμβουν αμέσως, κάνοντας ελέγχους και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άσκηση της αυτόφωρης διαδικασίας και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για το τι είναι το δώρο Πάσχα, πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται από τον εργοδότη, όπως επίσης και τι προβλέπεται νομικά σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής του.

Για να είναι λοιπόν και η δική σας επιχείρηση λογιστικά προετοιμασμένη, στους Accountsaints παρέχουμε μισθολογικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω μιας έμπειρης ομάδας εξειδικευμένων επαγγελματιών!

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που προσφέρουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected].

Related Posts