Τροποποίηση Καταστατικού: Περιεχόμενο, Λόγοι & Διαδικασία

Το καταστατικό αποτελεί ένα νομικό έγγραφο που περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις βασικές πληροφορίες για μία εταιρεία. 

Καμία επιχείρηση, ανεξαρτήτως είδους, δεν μπορεί να συσταθεί χωρίς την παράλληλη κατάθεση καταστατικού.

Τι συμβαίνει όμως όταν για κάποιο λόγο αυτό το καταστατικό πρέπει να αλλάξει;

Αυτό το θέμα θα διερευνήσουμε αναλυτικά σε αυτό τον οδηγό. 

Συγκεκριμένα θα δούμε:

  • Τι είναι ένα καταστατικό και τι περιλαμβάνει
  • Τι είναι η τροποποίηση ενός καταστατικού και πότε γίνεται, και 
  • Ποια διαδικασία ακολουθείται για την τροποποιηση του καταστατικου

Τι Είναι Ένα Καταστατικό και τι Περιλαμβάνει;

Όπως αναφέραμε και πριν το καταστατικό είναι ένα νομικό έγγραφο που ορίζει εγγράφως θέματα όπως τον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης, τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων και διάφορα άλλα διοικητικά θέματα.

Ακόμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τόσο την διάρκεια ζωής της επιχείρησης όσο και την διάλυση της.

Παρακάτω ακολουθεί ένα μέρος πρότυπου καταστατικού ΙΚΕ για να γίνει καλύτερα αντιληπτό αυτό που περιγράφεται.

Τι Είναι η Τροποποίηση Καταστατικού και Πότε Γίνεται;

Η τροποποίηση καταστατικού είναι απαραίτητη όταν κάποιο από τα στοιχεία που αναφέρεται σε αυτό έχει αλλάξει κατα την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας. 

Η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί ή από το διοικητικό συμβούλιο ή από την γενική συνέλευση και εάν υπάρξει απόφαση για τροποποίηση όλο το καταστατικό συντάσσεται εκ νέου με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Ανάμεσα στους λόγους τροποποίησης είναι η ύπαρξη βασικών αλλαγών σε μια εταιρεία όπως είναι:

Ποια Είναι η Διαδικασία που Ακολουθείται για την Τροποποίηση Καταστατικού;

Όταν μια εταιρεία θέλει να αλλάξει το καταστατικό της, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύστασής της, πρέπει να υποβάλει ορισμένα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ. (μέσω των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων). 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

  • Αίτηση για την τροποποίηση
  • Απόδειξη πληρωμής του τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ποσού 10,00 €
  • Στις περιπτώσεις που οι αλλαγές αφορούν τους εταίρους, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους διαχειριστές της εταιρείας, απαιτείται επίσης η προσκόμιση των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων τους.

Επιπλέον, για τις Ε.Π.Ε. η τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να γίνεται με συμβολαιογραφικό συμφωνητικό, ενώ για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. πρέπει να γίνεται με κωδικοποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Το τροποποιημένο καταστατικό, πριν κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να έχει επικυρωθεί από το αρμόδιο Επιμελητήριο και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Συνοψίζοντας

Κατανοείται πως η τροποποίηση του καταστατικού είναι μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία κυρίως λόγω του αντίκτυπου που έχει για κάθε εταιρεία το καταστατικό της.

Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτή την διαδικασία να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που εμπιστεύεστε!

Εμεις στην Accountsaints μπορούμε να αναλάβουμε κάθε φορολογικό, μισθολογικό ή παραπλήσιο ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπίζετε!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected] και βγάλτε τα λογιστικά βάρη από πάνω σας μια για πάντα!

Related Posts